صنعت کار » تولید خودروهای داخلی

یک کارشناس خودرو با بیان اینکه تقریباً گره هیچ یک از آسیب‌های بازار با واردات خودرو باز نمی‌شود،گفت: پیش‌نیاز تنظیم بازار، بازنگری کارشناسی در قیمت کارخانه‌ای خودرو و تغییر در سیاست‌های فروش در کوتاه مدت و افزایش تنوع و تولید محصولات است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات