صنعت کار » سومین هاب پتروشیمی

در پاسخ به «صنعت کار» مطرح شد:
علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و پتروشیمی در جزیره قشم وجود دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات