صنعت کار » نرخ رسمی ارز

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش یافت و نرخ رسمی ۸ ارز نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت و نرخ رسمی ۱۳ ارز نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، سوم اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۷ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ ۹ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، یکم اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۲ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۳ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۵ واحد پولی افزایش و قیمت ۶ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۵ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه ۱۶ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۵ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۳ ارز کاهش یافت، نرخ هشت واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۱۳ بهمن‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۹ واحد پولی افزایش و قیمت هفت ارز کاهش یافت. نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه شنبه، ۱۲ بهمن‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۳۲ واحد پولی افزایش و قیمت ۶ ارز کاهش یافت. نرخ هشت واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۱۰ بهمن‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۰ واحد پولی افزایش و قیمت ۲۴ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، ۷ بهمن‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۹ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۵ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۲ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات