صنعت کار » 5 ستاره کامل کیفی

بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در بهمن ماه 1399، چهار خودرو شامل یک خودروی سبک و سه خودروی سنگین موفق به کسب 5 ستاره کامل کیفی شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات