صنعت کار » HORECA BRANDING

کارشناسان حوزه صنعت عنوان کردند؛
برند و برندینگ از مباحثی است که در سال های گذشته تنها به نام تجاری و نشانه و آرم و لوگو خلاصه می شد در حالی که برند در حقیقت تحقق منش وسبکی از زندگی است و بر این اساس در حوزه اقتصاد تنها برند است که می تواند ما را از وابستگی به بازار جهانی رها سازد ودر عین حال کشور را در برابر تهاجم های فرهنگی بیگانه تثبیت کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك