صنعت کار » HSE

با اقدام به‎موقع نیروهای عملیاتی؛
با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب، نشت سیال در چاه شماره ۱۵ لالی کنترل شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات