صنعت کار » IMO

توتال پیش‌بینی کرد
یکی از مدیران ارشد گروه انرژی فرانسوی توتال پیش‌بینی کرد کمبود نفت آسیا از ۲۷ میلیون بشکه در روز فعلی به ۳۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت که حدود ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات